Bảng thống kê phòng, khu vực của nhóm

Ngô Quang Hà Ngô Quang Hà