Bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ của nhóm

Ngô Quang Hà Ngô Quang Hà