Thêm đầu mục kho từ danh mục sản phẩm, vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ

Ngô Quang Hà Ngô Quang Hà