Nhận và thực hiện công việc được giao

Ngô Quang Hà Ngô Quang Hà