Thư viện AiWiKi

A
Afreeday
B
Bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo năm
Bàn giao tài sản của nhóm
Bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ của nhóm
Bảng cân đối kế toán theo năm
Bảng cáo sử dụng hóa đơn
Bảng kê thuế mua vào
Bảng kê thuế bán ra
Bảng kết chuyển chi phí 154
Bảng lưu chuyển tiền tên (trực tiếp ) theo năm
Bảng phân bổ chi phí gián tiếp
Bảng phân bổ chi phí khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ
Bảng phân bổ chi phí trực tiếp
Bảng số liệu tiền mặt  (Kế toán tổng hợp)
Bảng thống kê báo cáo trong ngày của nhóm
Bảng thống kê các báo giá đi
Bảng thống kê các chương trình khuyến mãi
Bảng thống kê các kế hoạch
Bảng thống kê các yêu cầu đặt hàng đến
Bảng thống kê các đơn hàng bán
Bảng thống kê các đơn hàng mua
Bảng thống kê chi tiêt công nợ khách hàng và nhà cung cấp
Bảng thống kê kế hoạch sản xuất
Bảng thống kê khách hàng
Bảng thống kê người vận chuyển
Bảng thống kê nhà cung cấp
Bảng thống kê phiếu báo giá đến
Bảng thống kê phiếu bảo hành (đi)
Bảng thống kê phiếu chi mua hàng
Bảng thống kê phiếu xuất kho
Bảng thống kê phiếu nhập kho
Bảng thống kê phòng, khu vực của nhóm
Bảng thống kê sản phẩm
Bảng thống kê số liệu hàng ngày
Bảng thống kê số liệu kho
Bảng thống kê yêu cầu mua hàng đi
Bảng thống kê phiếu giao hàng đi
Bảng thống kê phiếu thu bán hàng
Bảng tổng hợp báo cáo trong ngày của cá nhân
Bảng tổng hợp số liệu kế toán báo cáo Thuế
Bảng tổng hợp số liệu kế toán cơ sở
Bảng tổng hợp số liệu ngân hàng (Kế toán)
Báo cáo thuế định kỳ theo quý
C
Các bậc lương
Các bảng số liệu kế toán (Kế toán tổng hợp)
Các chức danh
Các đơn vị tính cơ bản
Các đơn vị, nhóm con
Cài đặt các chỉ số thường dùng của nhóm
Cài đặt các tài khoản kế toán
Cài đặt quy trình quản lý bán hàng
Cài đặt quy trình quản lý hồ sơ, công trình
Cài đặt quy trình quản lý kế toán
Chỉ đường bằng trợ lý ảo ViAi
Cho thuê mượn tài sản, công cụ dụng cụ của nhóm
Chơi trò chơi đố vui cùng trợ lý ảo ViAi
Chuyển đổi ngôn ngữ trên ứng dụng ViAI
Cơ chế lương thưởng
Công cụ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
Công cụ Báo cáo tài chính kế toán
Công cụ báo cáo thuế
Công cụ cài đặt quản lý kế toán
Công cụ Duyệt dữ liệu kế toán
Công cụ Nhập dữ liệu kế toán
Công cụ nhập số liệu công nợ từ excel
Công cụ phân bổ chi phí  (Kế toán tổng hợp)
Công cụ quản lý kế toán tiền lương
Công cụ Tổng hợp dữ liệu kế toán
D
Dự trù nguyên vật liệu, máy móc, nhân sự
Dự trù và quản lý máy móc, công cụ
Dự trù và quản lý nguyên vật liệu
Dự trù và quản lý nhân sự
F
Form nhập số liệu công nợ
H
Hỏi lịch âm dương qua trợ lý ảo ViAi
Hướng dẫn báo cáo ngày trên Afreeday
Hướng dẫn Chấm công
Hướng dẫn công cụ chi tạm ứng lương
Hướng dẫn công cụ kế toán chi lương
Hướng dẫn công cụ kế toán tính lương
Hướng dẫn Giao việc
Hướng dẫn lập báo cáo ngày trên Afreeday
Hướng dẫn lập kế hoạch
Hướng dẫn lập lịch làm việc
Hướng dẫn lập mẫu biểu ISO
Hướng dẫn quản lý bán hàng
Hướng dẫn quản lý hồ sơ công trình
Hướng dẫn quản lý mặt bằng
Hướng dẫn quản lý sản phẩm
Hướng dẫn quản lý tài sản công cụ dụng cụ
Hướng dẫn quảng cáo maketing
Hướng dẫn sử dụng công cụ kế toán thống kê
Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý kho
Hướng dẫn sử dụng không gian số Afreeday
Hướng dẫn sử dụng tiện ích QRcode trên Afreeday
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trợ lý ảo ViAI trên di động
Hướng dẫn tổ chức nhân sự
Hướng dẫn trình ký tài liệu trên Afreeday
Hướng dẫn quản lý mua hàng
Hướng dẫn quản lý sản xuất
K
Kế toán duyệt chi lương
Kế toán duyệt dữ liệu kho
Kế toán duyệt hoàn ứng
Kế toán duyệt nhập liệu
Kế toán duyệt nhập liệu ngân hàng
Kế toán duyệt phiếu chi
Kế toán duyệt phiếu thu
Kế toán duyệt tạm ứng
Kế toán thống kê thu chi tiền mặt trong ngày
Kế toán thống kê thu chi tiền ngân hàng trong ngày
Kế toán thống kê và duyệt dự kiến thu chi
Kiểm kê kho
Kiểm kê tài sản của nhóm
Kiểm tra giao dịch ngân hàng (Kế toán)
M
Mở nhạc, video youtube qua trợ lý ảo ViAI
N
Nhận và thực hiện công việc được giao
Nhập chi tiết nội dung kế hoạch
Nhập công cụ dụng cụ nhanh bằng excel
Nhập hồ sơ công trình bằng excel
Nhập hồ sơ, công trình mới
Nhập kế hoạch mới
Nhập kho
Nhập liệu kế toán bán hàng
Nhập liệu kế toán công nợ
Nhập liệu kế toán công trình
Nhập liệu kế toán hóa đơn đầu ra
Nhập liệu kế toán hóa đơn đầu vào
Nhập liệu kế toán hoàn ứng
Nhập liệu kế toán mua hàng
Nhập liệu kế toán ngân hàng
Nhập liệu kế toán tạm ứng
Nhập liệu thành viên bằng bảng excel
Nhập mới phiếu bảo hành (đi)
Nhập mới phòng, khu vực của nhóm
Nhập mới yêu cầu mua hàng đi
Nhập mới đơn hàng mua
Nhập mới báo giá đi
Nhập mới chương trình khuyến mãi
Nhập mới kế hoạch sản xuất
Nhập mới phiếu chi mua hàng
Nhập mới phiếu giao hàng đi
Nhập mới phiếu thu bán hàng
Nhập mới đơn hàng bán
Nhập nội dung báo cáo ngày
Nhập sản phẩm mới
Nhập sản phẩm nhanh bằng excel
Nhập số liệu kế toán từ excel
Nhập tài sản mới
Nhập tài sản nhanh bằng excel
Nhập công cụ dụng cụ mới
Nhờ trợ lý ảo ViAi tạo các lời chúc mừng
Nội dung kế hoạch sản xuất
P
Phân loại biểu mẫu ISO của nhóm
Phân loại hồ sơ, công trình của nhóm
Phân loại kế hoạch
Phân loại kho
Phân loại phòng, khu vực của nhóm
Phân loại sản phẩm
Phiếu báo việc
Phiếu xuất kho
Phiếu nhập kho
Q
Quản lý chấm công tự động theo ngày
Quản lý tài chính cá nhân bằng trợ lý ảo ViAi
Quản lý đầu ra sản xuất
S
Sơ đồ tổ chức
Sử dụng các công cụ trên mạng xã hội Afreeday qua trợ lý ảo ViAI
T
Tạo bảng chấm công mới
Tạo các User trên không gian số bằng excel
Tạo giao việc mới
Tạo lịch làm việc mới
Tạo mới biểu mẫu ISO
Tạo nhắc việc qua trợ lý ảo ViAI
Tạo và quản lý doanh nghiệp, cơ sở, cửa hàng thông qua ViAi
Tạo ghi nhớ qua trợ lý ảo ViAI
Tết nguyên đán
Thêm đầu mục kho từ danh mục sản phẩm, vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ
Thống kê biểu mẫu ISO
Thống kê các bảng chấm công
Thống kê các hồ sơ, công trình
Thống kê các tài sản đang sử dụng
Thống kê các công cụ dụng cụ đang sử dụng
Thống kê giao việc
Thống kê lịch làm việc
Thống kê toàn bộ thành viên
Thực hiện chấm công trên bảng công
Tìm kiếm google qua trợ lý ảo ViAI
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (của doanh nghiệp)
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Tổng hợp số liệu công nợ  (Kế toán tổng hợp)
Tổng hợp số liệu ngân hàng  (Kế toán tổng hợp)
Tổng hợp số liệu theo tài khoản kế toán
Trang tổng quan bán hàng
Trợ lý ảo ViAI
Tuyển dụng
V
Vị trí công việc, chức vụ
Vị trí trong kho
X
Xem chi tiết công cá nhân hàng tháng
Xem chi tiết công của các thành viên
Xuất kho
Ký tự khác
Điều khoản sử dụng Afreeday
Điều khoản sử dụng ứng dụng chấm công Afreeday Time
Điều khoản sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khoẻ Amed
Điều khoản sử dụng ứng dụng trợ lý ảo ViAI

Điều khoản sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khoẻ Amed

Ngô Quang Hà Ngô Quang Hà


I. VỀ ỨNG DỤNG :

Ứng dụng Amed là một ứng dụng thân thiện với người dùng cho phép bác sỹ và bệnh nhân dễ dàng trao đổi thông tin, khám bệnh từ xa. Các bác sỹ có thể chia sẻ những kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng. Trên Amed có các cửa hàng thuốc trực tuyến, người dùng dễ dàng tìm kiếm và đặt hàng bất kỳ mặt hàng chăm sóc cá nhân nào. Đối với các loại thuốc yêu cầu cần có đơn thuốc của bác sỹ, người dùng cũng có thể tải lên hình ảnh đơn thuốc rất thuận tiện. 

Việc bạn sử dụng các dịch vụ của Amed cho thấy bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này. Công ty không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn như số điện thoại, địa chỉ hoặc Id email với bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản theo thời gian và đó là phiên bản hiện tại sẽ áp dụng cho mỗi đơn đặt hàng khi bạn đặt hàng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Điều khoản qua email.

 

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

a, Thông tin liên hệ

Số điện thoại, email, địa chỉ

Mục đích:

- Số điện thoại: Để xác thực người dùng và kết nối gọi thoại giữa bệnh nhân với bác sĩ qua tổng đài.

- Email & Số điện thoại: Để gửi thông báo cho người dùng, nhắc hẹn và gửi các kết quả tư vấn của bác sĩ.

- Địa chỉ: Chỉ yêu cầu nhập khi người dùng cần giao thuốc tại nhà hoặc nhận các kết quả & tài liệu qua đường bưu điện.

b,Thông tin cá nhân

Tên, năm sinh, giới tính, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân (dưới dạng số hoặc hình ảnh), chứng chỉ hành nghề

Mục đích:

- Để định danh người dùng trong ứng dụng.

- Để bác sĩ đưa ra lời tư vấn phù hợp với độ tuổi và giới tính của bệnh nhân.

- Để xác thực thông tin người dùng với bên thứ ba, ví dụ: BHYT, bệnh viện, Bộ Y tế...

- Để đáp ứng yêu cầu của cơ quan chứng năng, ví dụ như yêu cầu bác sĩ cần phải có chứng chỉ hành nghề khi thực hành khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y Tế.

 

c, Thông tin sức khỏe

Loại thông tin: triệu chứng, đơn thuốc, chẩn đoán, chỉ số sinh tồn, chỉ số hoạt động cơ thể, kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh, kết quả kiểm tra sàng lọc sức khỏe, tin nhắn trao đổi với chatbot hoặc với người dùng khác.

Hình thức dữ liệu: Chữ, hình ảnh, âm thanh, file ghi âm, video hoặc các tài liệu số hóa khác. 

Mục đích:

- Trước khi tư vấn kỹ lưỡng, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin bệnh bệnh sử lên bệnh án dựa trên những căn cứ vững chắc nhất.

- Lưu trữ bệnh án điện tử trọn đời & theo thứ tự thời gian giúp bác sĩ và bệnh nhân theo dõi sức khỏe tốt hơn.

- Bệnh án đầy đủ là căn cứ để các bác sĩ hội chẩn khi cần thiết.

- Là cơ sở để nhận chi trả của bảo hiểm.

- Các thông tin sẽ được loại bỏ nhận dạng (xóa bỏ thông tin định danh và liên hệ) trước khi sử dụng để phân tích cải thiện các thuật toán trí tuệ nhân tạo, nâng cấp và làm cho phân mềm dễ sử dụng hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho bác sĩ và bệnh nhân trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

d, Thông tin tài chính

Loại thông tin: Tài khoản ngân hàng & Lịch sử giao dịch thanh toán để sử dụng dịch vụ 

Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng, khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử, người dùng sẽ được chuyển tới trang thanh toán của các cổng thanh toán điện tử đã được nhà nước cấp phép để thực hiện giao dịch.

Mục đích:

- Chúng tôi lưu trữ thông tin tài khoản ngân hàng của bác sĩ để chuyển trả doanh số tư vấn, không lưu trữ thông tin tài khoản ngân hàng của bệnh nhân.

- Chúng tôi lưu trữ lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng để đối soát với các cổng thanh toán điện tử.

e,Thông tin kỹ thuật

Địa chỉ IP, thiết bị sử dụng, múi giờ, ngôn ngữ, cookies, các nội dung đã xem, kết quả tương tác với ứng dụng, thời gian truy xuất nội dung

Mục đích:

Các thông tin này được ghi nhận nhằm mục đích:

- Phát hiện và khắc phục các lỗi phát sinh của ứng dụng, cải thiện tốc độ và hiệu năng của ứng dụng.

- Hỗ trợ phân tích để tối ưu trải nghiệm người dùng.

 

2. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với hành vi truy cập trang website và ứng dụng.

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.

3. LƯU TRỮ, BẢO MẬT, AN TOÀN DỮ LIỆU:

 • Toàn bộ thông tin của người dùng đều được mã hóa khi lưu trữ từ thiết bị của người dùng và tại máy chủ, chỉ khi điền đúng mật khẩu mới có thể truy xuất và xem được dữ liệu. Vui lòng không chia sẻ mật khẩu, các tin nhắn SMS và mã OTP của bạn cho bất cứ ai.
 • không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng và mật khẩu của người dùng vào các cổng thanh toán hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Đối tác cổng thanh toán chúng tôi lựa chọn đều đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật PCI và được nhà nước cấp phép hoạt động.
 • Tất cả những thông tin truyền dẫn từ thiết bị người dùng đến hệ thống của chúng tôi, giữa hệ thống của chúng tôi với hệ thống của bên thứ ba đều được mã hóa dùng SSL và các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất để hạn chế các truy cập bất hợp pháp. 
 • Dữ liệu của người dùng được lưu trữ và dự phòng tại các Trung tâm dữ liệu lớn tại Việt Nam và Singapore.
 • Chúng tôi không  sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bất cứ bên thứ 3 nào khi chưa có sự đồng ý từ người dùng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

 4. QUYỀN NGƯỜI DÙNG VỚI DỮ LIỆU

 • Quý khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu riêng của mình và tải dữ liệu về thiết bị riêng (trừ trường hợp quá thời gian lưu trữ hoặc trường hợp dữ liệu đồng sở hữu bởi người dùng khác, ví dụ như file ghi âm).
 • Đề nghị chỉnh sửa dữ liệu nếu có sai sót hoặc xóa dữ liệu. Riêng đối với những dự liệu là cơ sở cho các nội dung tư vấn & chẩn đoán hay toa thuốc, dữ liệu sẽ được từ bỏ định dạng nhưng không được xóa sửa cho đến khi hết thời gian lưu trữ tối thiểu quy định.
 • Thiết lập và thay đổi thiết lập quyền sử dụng thông tin & dữ liệu.

 

III. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG:

 1. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Amed không đại diện pháp lý về các lời khuyên, chẩn đoán hay các phương pháp điều trị y khoa.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những hậu quả, thiệt hại trong ngắn hạn hoặc lâu dài xảy ra trong quá trình sử dụng thông tin từ ứng dụng.

Chúng tôi luôn nỗ lực để phát triển và giúp ứng dụng được hoạt động ổn định. Tuy nhiên, Amed không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ về pháp lý trong trường hợp ứng dụng tạm thời không thể truy cập được do những lỗi kỹ thuật từ phía bạn.

 2. QUY ĐỊNH VỀ CÁC HÀNH ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên ứng dụng Amed

Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát các thông tin:

 • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự.
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 • Tuyên truyền những thông tin mang tính quảng cáo, có tinh thương mại
 • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.
 • Chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Amed mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này.

3. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Tại Amed, khách hàng cần cung cấp hình ảnh đơn thuốc cho một số loại thuốc cần mua. Trong trường hợp có sai sót hoặc hư hỏng sản phẩm của bạn phải được báo cáo đến @gmail.com trong vòng 24 giờ. Không báo đúng thời gian chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Việc bồi thường sẽ được cung cấp thông báo về các dịch vụ và sẽ không đưa tiền mặt cho khách hàng. Khách hàng có thể nhận được thông tin cập nhật thường xuyên thông qua cuộc gọi / SMS / email / Thông báo ứng dụng.