Thư viện AiWiKi

A
Afreeday
B
Bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo năm
Bàn giao tài sản của nhóm
Bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ của nhóm
Bảng cân đối kế toán theo năm
Bảng cáo sử dụng hóa đơn
Bảng kê thuế mua vào
Bảng kê thuế bán ra
Bảng kết chuyển chi phí 154
Bảng lưu chuyển tiền tên (trực tiếp ) theo năm
Bảng phân bổ chi phí gián tiếp
Bảng phân bổ chi phí khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ
Bảng phân bổ chi phí trực tiếp
Bảng số liệu tiền mặt  (Kế toán tổng hợp)
Bảng thống kê báo cáo trong ngày của nhóm
Bảng thống kê các báo giá đi
Bảng thống kê các chương trình khuyến mãi
Bảng thống kê các kế hoạch
Bảng thống kê các yêu cầu đặt hàng đến
Bảng thống kê các đơn hàng bán
Bảng thống kê các đơn hàng mua
Bảng thống kê chi tiêt công nợ khách hàng và nhà cung cấp
Bảng thống kê kế hoạch sản xuất
Bảng thống kê khách hàng
Bảng thống kê người vận chuyển
Bảng thống kê nhà cung cấp
Bảng thống kê phiếu báo giá đến
Bảng thống kê phiếu bảo hành (đi)
Bảng thống kê phiếu chi mua hàng
Bảng thống kê phiếu xuất kho
Bảng thống kê phiếu nhập kho
Bảng thống kê phòng, khu vực của nhóm
Bảng thống kê sản phẩm
Bảng thống kê số liệu hàng ngày
Bảng thống kê số liệu kho
Bảng thống kê yêu cầu mua hàng đi
Bảng thống kê phiếu giao hàng đi
Bảng thống kê phiếu thu bán hàng
Bảng tổng hợp báo cáo trong ngày của cá nhân
Bảng tổng hợp số liệu kế toán báo cáo Thuế
Bảng tổng hợp số liệu kế toán cơ sở
Bảng tổng hợp số liệu ngân hàng (Kế toán)
Báo cáo thuế định kỳ theo quý
C
Các bậc lương
Các bảng số liệu kế toán (Kế toán tổng hợp)
Các chức danh
Các đơn vị tính cơ bản
Các đơn vị, nhóm con
Cài đặt các chỉ số thường dùng của nhóm
Cài đặt các tài khoản kế toán
Cài đặt quy trình quản lý bán hàng
Cài đặt quy trình quản lý hồ sơ, công trình
Cài đặt quy trình quản lý kế toán
Chỉ đường bằng trợ lý ảo ViAi
Cho thuê mượn tài sản, công cụ dụng cụ của nhóm
Chơi trò chơi đố vui cùng trợ lý ảo ViAi
Chuyển đổi ngôn ngữ trên ứng dụng ViAI
Cơ chế lương thưởng
Công cụ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
Công cụ Báo cáo tài chính kế toán
Công cụ báo cáo thuế
Công cụ cài đặt quản lý kế toán
Công cụ Duyệt dữ liệu kế toán
Công cụ Nhập dữ liệu kế toán
Công cụ nhập số liệu công nợ từ excel
Công cụ phân bổ chi phí  (Kế toán tổng hợp)
Công cụ quản lý kế toán tiền lương
Công cụ Tổng hợp dữ liệu kế toán
D
Dự trù nguyên vật liệu, máy móc, nhân sự
Dự trù và quản lý máy móc, công cụ
Dự trù và quản lý nguyên vật liệu
Dự trù và quản lý nhân sự
F
Form nhập số liệu công nợ
H
Hỏi lịch âm dương qua trợ lý ảo ViAi
Hướng dẫn báo cáo ngày trên Afreeday
Hướng dẫn Chấm công
Hướng dẫn công cụ chi tạm ứng lương
Hướng dẫn công cụ kế toán chi lương
Hướng dẫn công cụ kế toán tính lương
Hướng dẫn Giao việc
Hướng dẫn lập báo cáo ngày trên Afreeday
Hướng dẫn lập kế hoạch
Hướng dẫn lập lịch làm việc
Hướng dẫn lập mẫu biểu ISO
Hướng dẫn quản lý bán hàng
Hướng dẫn quản lý hồ sơ công trình
Hướng dẫn quản lý mặt bằng
Hướng dẫn quản lý sản phẩm
Hướng dẫn quản lý tài sản công cụ dụng cụ
Hướng dẫn quảng cáo maketing
Hướng dẫn sử dụng công cụ kế toán thống kê
Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý kho
Hướng dẫn sử dụng không gian số Afreeday
Hướng dẫn sử dụng tiện ích QRcode trên Afreeday
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trợ lý ảo ViAI trên di động
Hướng dẫn tổ chức nhân sự
Hướng dẫn trình ký tài liệu trên Afreeday
Hướng dẫn quản lý mua hàng
Hướng dẫn quản lý sản xuất
K
Kế toán duyệt chi lương
Kế toán duyệt dữ liệu kho
Kế toán duyệt hoàn ứng
Kế toán duyệt nhập liệu
Kế toán duyệt nhập liệu ngân hàng
Kế toán duyệt phiếu chi
Kế toán duyệt phiếu thu
Kế toán duyệt tạm ứng
Kế toán thống kê thu chi tiền mặt trong ngày
Kế toán thống kê thu chi tiền ngân hàng trong ngày
Kế toán thống kê và duyệt dự kiến thu chi
Kiểm kê kho
Kiểm kê tài sản của nhóm
Kiểm tra giao dịch ngân hàng (Kế toán)
M
Mở nhạc, video youtube qua trợ lý ảo ViAI
N
Nhận và thực hiện công việc được giao
Nhập chi tiết nội dung kế hoạch
Nhập công cụ dụng cụ nhanh bằng excel
Nhập hồ sơ công trình bằng excel
Nhập hồ sơ, công trình mới
Nhập kế hoạch mới
Nhập kho
Nhập liệu kế toán bán hàng
Nhập liệu kế toán công nợ
Nhập liệu kế toán công trình
Nhập liệu kế toán hóa đơn đầu ra
Nhập liệu kế toán hóa đơn đầu vào
Nhập liệu kế toán hoàn ứng
Nhập liệu kế toán mua hàng
Nhập liệu kế toán ngân hàng
Nhập liệu kế toán tạm ứng
Nhập liệu thành viên bằng bảng excel
Nhập mới phiếu bảo hành (đi)
Nhập mới phòng, khu vực của nhóm
Nhập mới yêu cầu mua hàng đi
Nhập mới đơn hàng mua
Nhập mới báo giá đi
Nhập mới chương trình khuyến mãi
Nhập mới kế hoạch sản xuất
Nhập mới phiếu chi mua hàng
Nhập mới phiếu giao hàng đi
Nhập mới phiếu thu bán hàng
Nhập mới đơn hàng bán
Nhập nội dung báo cáo ngày
Nhập sản phẩm mới
Nhập sản phẩm nhanh bằng excel
Nhập số liệu kế toán từ excel
Nhập tài sản mới
Nhập tài sản nhanh bằng excel
Nhập công cụ dụng cụ mới
Nhờ trợ lý ảo ViAi tạo các lời chúc mừng
Nội dung kế hoạch sản xuất
P
Phân loại biểu mẫu ISO của nhóm
Phân loại hồ sơ, công trình của nhóm
Phân loại kế hoạch
Phân loại kho
Phân loại phòng, khu vực của nhóm
Phân loại sản phẩm
Phiếu báo việc
Phiếu xuất kho
Phiếu nhập kho
Q
Quản lý chấm công tự động theo ngày
Quản lý tài chính cá nhân bằng trợ lý ảo ViAi
Quản lý đầu ra sản xuất
S
Sơ đồ tổ chức
Sử dụng các công cụ trên mạng xã hội Afreeday qua trợ lý ảo ViAI
T
Tạo bảng chấm công mới
Tạo các User trên không gian số bằng excel
Tạo giao việc mới
Tạo lịch làm việc mới
Tạo mới biểu mẫu ISO
Tạo nhắc việc qua trợ lý ảo ViAI
Tạo và quản lý doanh nghiệp, cơ sở, cửa hàng thông qua ViAi
Tạo ghi nhớ qua trợ lý ảo ViAI
Tết nguyên đán
Thêm đầu mục kho từ danh mục sản phẩm, vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ
Thống kê biểu mẫu ISO
Thống kê các bảng chấm công
Thống kê các hồ sơ, công trình
Thống kê các tài sản đang sử dụng
Thống kê các công cụ dụng cụ đang sử dụng
Thống kê giao việc
Thống kê lịch làm việc
Thống kê toàn bộ thành viên
Thực hiện chấm công trên bảng công
Tìm kiếm google qua trợ lý ảo ViAI
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (của doanh nghiệp)
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Tổng hợp số liệu công nợ  (Kế toán tổng hợp)
Tổng hợp số liệu ngân hàng  (Kế toán tổng hợp)
Tổng hợp số liệu theo tài khoản kế toán
Trang tổng quan bán hàng
Trợ lý ảo ViAI
Tuyển dụng
V
Vị trí công việc, chức vụ
Vị trí trong kho
X
Xem chi tiết công cá nhân hàng tháng
Xem chi tiết công của các thành viên
Xuất kho
Ký tự khác
Điều khoản sử dụng Afreeday
Điều khoản sử dụng ứng dụng chấm công Afreeday Time
Điều khoản sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khoẻ Amed
Điều khoản sử dụng ứng dụng trợ lý ảo ViAI

Vị trí công việc, chức vụ

Ngô Quang Hà Ngô Quang Hà


Công cụ quản lý vị trí công việc, chức vụ gồm có:

- Bảng thống kê toàn bộ các vị trí công việc, chức vụ .

- Form nhập mới các vị trí công việc, chức vụ .